Privacy

Tijdens uw bezoek aan onze website zien wij het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. U leest op deze pagina welke gegevens we verzamelen als u onze website bezoekt, waarom we deze verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Op deze manier weet u precies hoe wij werken.

Privacy statement d.d. 22 mei 2018

Van Egmond Groep is een groep bedrijven, gericht op het leveren van goederen en diensten op het gebied van elektrotechniek en industriële automatisering. Van Egmond Elektrogroothandel BV is een technische groothandel die technische installatiematerialen voor bouw, installatie en industrie inkoopt bij leveranciers en aan zakelijke klanten levert. Van Egmond Industriële Automatisering BV is actief op het gebied van deel- en totaalprojecten in alle sectoren van de industrie met software engineering, panelenbouw en engineering en assemblage van energieverdeelsystemen voor installateurs en zelfinstallerende industrie. Daarbij verwerkt Van Egmond Groep als verantwoordelijke persoonsgegevens.

In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe en waarom Van Egmond Groep, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Van Egmond Groep zich aan toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw).

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die u direct of indirect identificeren. 'Direct' betekent bijvoorbeeld een naam. 'Indirect' betekent dat u zonder uw naam maar door of  in combinatie met andere informatie, toch kunt worden geïdentificeerd. Denk bij indirect aan bijvoorbeeld een IP adres.

2. Wat is verwerken van persoonsgegevens?

Hieronder valt alles wat kan worden gedaan met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld verzamelen, vernietigen, opslaan of inzien.

3. Over welke persoonsgegevens gaat dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement gaat over verwerkingen van persoonsgegevens met betrekking tot:

 • Bezoekers van de website www.vanegmond.nl en portal.vanegmond.nl;
 • Klanten (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van klanten of gegevens over zakelijke klanten die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon (bijv. BTW nummer of KvK nummer van een eenmanszaak);
 • Leveranciers (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van leveranciers of gegevens over leveranciers die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon (bijv. BTW nummer of KvK nummer van een eenmanszaak).

4. Hoe maken we wijzigingen in dit Privacy Statement bekend?

Van Egmond Groep kan wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Als de wijzigingen voor u van wezenlijk belang zijn, informeren we u daarover persoonlijk en/of door een melding op onze website www.vanegmond.nl. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie van het Privacy Statement (met datum).

5. Waarvoor verwerkt Van Egmond Groep persoonsgegevens?

Van Egmond Groep verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

 • Uitvoering van diensten
  Van Egmond Groep verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen uitvoeren. Zo worden persoonsgegevens verwerkt om bestellingen bij leveranciers te kunnen doen en verwerken, om bestellingen van klanten te verwerken en bestelde producten te kunnen verzenden aan klanten.
  Van Egmond Groep verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, telefoonnummers, namen van contactpersonen.
  Van Egmond Groep mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers. 

   
 • Facturering
  Van Egmond Groep verwerkt persoonsgegevens om facturen te kunnen verzenden aan klanten en facturen van leveranciers te kunnen betalen.
  Van Egmond Groep verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, bankgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, namen van contactpersonen, machtigingen.
  Van Egmond Groep mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten of leveranciers.

   
 • Klant- en leveranciersadministratie en klant- en leverancierscontact
  Van Egmond Groep verwerkt persoonsgegevens in het kader van klantadministratie en leveranciersadministratie. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met klanten of leveranciers of vragen van klanten of leveranciers te beantwoorden.
  Van Egmond Groep verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, bankgegevens, machtigingen financiële brieven.
  Van Egmond Groep mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.

   
 • Gebruik van klant- en leveranciersportaal
  Van Egmond Groep verwerkt persoonsgegevens in het kader van het gebruik van het klant- en leveranciersportaal van Van Egmond Groep dat te benaderen is via de website.
  Van Egmond Groep verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: klantnummer, gebruikersnaam, wachtwoord.
  Van Egmond Groep mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers en voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Van Egmond Groep om haar bedrijfsvoering door middel van dit portaal efficiënt in te richten. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van dit portaal. Het uitoefenen van het recht van bezwaar doet niet af aan de rechtmatigheid van verwerkingen voor het moment van de uitoefening van het recht van bezwaar.

   
 • Direct Marketing
  Van Egmond Groep verwerkt persoonsgegevens voor (direct)marketing doeleinden. Zo kan Van Egmond Groep contact met klanten opnemen om nieuwe producten onder de aandacht te brengen of om nieuwsbrieven aan te verzenden.
  Van Egmond Groep verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: e-mailadressen, mailing voorkeuren.
  Van Egmond Groep mag hiervoor persoonsgegevens verwerken van personen die hiervoor toestemming hebben gegeven of voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Van Egmond Groep. De verleende toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken en op ieder moment, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden. De intrekking of het uitoefenen van uw recht van bezwaar doet niet af aan de rechtmatigheid van verwerkingen voor het moment van intrekking of uitoefening van het recht van bezwaar.
   
 • Sollicitaties

  Via www.vanegmond.nl kun je solliciteren op vacatures. Ook kun je een open sollicitatie sturen. In beide gevallen vul je je gegevens in op een webformulier. Deze gegevens slaan wij op. Alleen personen binnen Van Egmond Groep die zich met sollicitaties bezighouden kunnen deze gegevens inzien. Wij gebruiken je gegevens om te kunnen bepalen of je in aanmerking komt voor een vacature en om contact met je op te kunnen nemen voor een afspraak of voor aanvullende informatie. We kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken om je te informeren over (andere) vacatures die interessant voor je zijn. Ten slotte kunnen we je gegevens gebruiken om je op te zoeken op LinkedIn of andere zakelijke publieke bronnen. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, werkervaring, CV, motivatie(brief), link naar LinkedIn profiel en de manier waarop je de vacature hebt gevonden (IP adres). Wil je, wegens persoonlijke omstandigheden, niet dat we bepaalde persoonsgegevens van jou verwerken voor dit doel? Dan kun je hiertegen bezwaar maken.

  Vanaf het einde van de sollicitatieprocedure bewaren we je gegevens nog 8 weken. Word je aangenomen op de functie, dan gaan je gegevens in je personeelsdossier. Daarvoor gelden andere bewaartermijnen.
   

 • Marktonderzoek en productontwikkeling
  Van Egmond Groep verwerkt persoonsgegevens voor ontwikkeling en optimalisatie van haar diensten. Ook worden persoonsgegevens verwerkt voor marktonderzoek.
  Van Egmond Groep verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: e-mailadressen. Van Egmond Groep mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat het in het gerechtvaardigd belang van Van Egmond Groep is om ten behoeve van haar bedrijfsvoering marktonderzoek te doen en producten te ontwikkelen en verbeteren. U kunt op basis van uw persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking.
   
 • Fraudebestrijding en bestrijding van wanbetaling
  Van Egmond Groep verwerkt persoonsgegevens voor fraudebestrijding en bestrijding van wanbetaling, onder meer door middel van kredietwaardigheidscontroles.
  Van Egmond Groep verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W. gegevens, namen van contactpersonen, bankgegevens, betaalverplichtingen van de betreffende klant van Van Egmond Groep, getekende financiële brieven.
  Van Egmond Groep mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat het in het gerechtvaardigd belang van Van Egmond Groep is om fraude te bestrijden en wanbetaling te voorkomen.  U kunt op basis van uw persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking.
   
 • Cookies
  De websites van Van Egmond Groep  www.vanegmond.nl en portal.vanegmond.nl maken gebruik van cookies. Klik hier op de volgende link voor het Cookie Beleid van Van Egmond Groep op beide sites: cookiebeleid www.vanegmond.nl & cookiebeleid portal.vanegmond.nl. Indien u vragen of klachten heeft over cookies kunt u contact opnemen met Van Egmond Groep via 0314 375 300 of verkoop@vanegmond.nl.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

Van Egmond Groep verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

7. Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?

U kunt bij Van Egmond Groep inzage en kopie vragen van de persoonsgegevens van u die door ons worden verzameld. Ook kunt u vragen om rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, als daar aanleiding toe is. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, wegens op u van toepassing zijnde persoonlijke omstandigheden of tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met: 

Om misbruik te voorkomen kan Van Egmond Groep u vragen om u te identificeren. De wet bepaalt of u een bepaald recht in een gegeven situatie kunt uitoefenen. U moet er daarom rekening mee houden dat wij u niet altijd kunnen helpen.

8. Hoe beveiligt Van Egmond Groep uw persoonsgegevens?

Van Egmond Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Voorbeelden van zowel technische- als organisatorische maatregelen zijn: encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, een beperkte groep van medewerkers die toegang heeft tot de persoonsgegevens, enzovoorts. De websites van Van Egmond Groep maken gebruik van betrouwbare SSL Certificaten om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

9. Hoe lang bewaart Van Egmond Groep persoonsgegevens?

Van Egmond Groep bewaart persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven onder 5 omschreven en niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze doeleinden en niet langer dan op grond van wettelijke (o.a. fiscale) bepalingen is vereist of toegestaan.

10. Heeft u klachten?

Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail sturen naar verkoop@vanegmond.nl. Als u vindt dat uw rechten zijn geschonden, kan ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens.

11. Contactgegevens Van Egmond Groep

Van Egmond Groep
T.a.v. Afdeling Verkoop
Expeditieweg 4
7007 CM  Doetinchem